Kim Patton

Kim Patton

Executive Assistant to Treasurer/CFO, Executive Leadership

kim.patton@texasbaptists.org
(214)828-5311